ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

Add-on: πρόσθετη ἐφαρμογή, προσθήκη (ἂν ἐκ τῶν συμφραζομένων συνάγεται ὅτι πρόκειται περὶ προγράμματος καὶ ὄχι περιεχομένου, βλ. widget)

AMP (Accelerated Mobile Pages): Ἐπιταχυμένες σελίδες κινητῶν, τεχνολογία ἐπιταχυμένων σελίδων κινητῶν.

Attribute: ἰδιοχαρακτηριστικό (βλ. IATE)

Avatar: προσωποποιημένο εἰκονίδιο*, προσωπικὸ εἰκονίδιο

Backup (file): ἀντίγραφο ἀσφαλείας

Banner: διαφημιστικό (στοιχεῖο)*

Batch: δέσμη

Blog: ἱστολόγιο, ἱστολογῶ

Blog surfer: περιηγητής ἱστολογίων

Blogger: ἱστολόγος

Bounce rate: ποσοστὸ ἀπόρριψης σελίδας ἢ τὸ ποσοστὸ τῶν ἐπισκεπτῶν ποὺ ἀρχίζει νὰ βλέπει τὸν ἱστότοπο ἀπὸ τὴν σελίδα αὐτὴν καὶ φεύγει χωρὶς νὰ δεῖ ἄλλην.

Bozo: ἐνοχλητικὸς χρήστης

Carousel: κυλιόμενη παρουσίαση (εἰκόνων ἢ ἄρθρων)

Child: ὑπο- π.χ., ὑποθέμα (child theme), ὑποκατηγορία (child category)

Cloud: ὑπολογιστικὸ νέφος

Cloud computing: ὑπολογιστικὴ νέφους

Configuration: διάρθρωση

Cookie: σημείωση (στὸν ὑπολογιστὴ τοῦ χρήστη)

Cursor: δείκτης (ὄχι κέρσορας!!!!)

Custom: Ἐξατομικευμένος, δικός σας

Default: κατὰ παραδοχήν, π.χ., τὸ κατὰ παραδοχὴν θέμα, τὸ κατὰ παραδοχὴν πρότυπο

Domain: τομέας (χώρου)

Premium domain: τομέας ἤδη κατειλημμένος ἀπὸ πρόσωπο ἢ καταχωρητή, τοῦ ὁποίου τὸ κόστος μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ μεγαλύτερο τοῦ συνήθους λόγῳ τῆς ὑποτιθέμενης μεγαλύτερης ἀξίας του.

Embed: ἐμφυτεύω, ἐνσωματώνω

Embed code: κώδικας ἐνσωμάτωσης

Exit rate: ποσοστὸ ἐξόδου σελίδας, τὸ ποσοστὸ τῶν ἐπισκεπτῶν σελίδας ποὺ ἐγκαταλείπει τὸν ἱστότοπο μέσῳ τῆς σελίδας αὐτῆς, ἀνεξαρτήτως τοῦ πόσες σελίδες τοῦ ἱστοτόπου ἔχει προηγουμένως ἐπισκεφθεῖ.

Featured (content, image): Ἰδιαιτέρας προβολῆς, προβεβλημένος, χαρακτηριστικός (περιεχόμενο ἰδιαιτέρας προβολῆς, προβεβλημένη ἢ χαρακτηριστικὴ εἰκόνα ἄρθρου)

Firewall: τεῖχος προστασίας

Fine-grained (access ἢ privacy) control:

Forum: χῶρος συζητήσεων

Follow (πλῆκτρο): Παρακολουθῆστε

Follower: συνδρομητής, ὀπαδός

Footer: ὑποσέλιδο

Gravatar (Globally Recognized Avatar): καθολικῶς ἀναγνωριζόμενο προσωπικό εἰκονίδιο, προσωπικὸ εἰκονίδιο καθολικῆς χρήσεως

Gravatar Hovercard: Πληροφορίες ποὺ ἐμφανίζονται ὅταν ὁ δείκτης σύρεται πάνω ἀπὸ τὸ προσωπικὸ εἰκονίδιο ἑνὸς χρήστη.

Header: κεφαλίδα

Home: Οἰκοσελίδα (τὸ βρήκαμε σὲ ἑταιρικὸ κυπριακὸ ἱστολόγιο).

Host: Ξενιστής, κεντρικὸ σύστημα

Like(s): Δήλωση συμφωνίας, δήλωση ἀρεσκείας

Like (πλῆκτρο): Συμφωνῶ, μοῦ ἀρέσει

Log: καταγράφω (ὡς ρῆμα), κατάσταση (ὡς οὐσιαστικό)

Logging: καταγραφή

Markup language: Γλῶσσα σήμανσης

Moderation: Ἄμβλυνση, ἔλεγχος (γιὰ ἐνδεχόμενες ἀκρότητες)

Moderator: Συντονιστής (συζητήσεως)*

Monetize: Ἀντλῶ εἰσόδημα

Name servers: Ἐξυπηρετητὲς ὀνομάτων (βλ. IATE)

Note: Σημείωση

Notification: Γνωστοποίηση, εἰδοποίηση

Passcode: Κωδικὸς προσπελάσεως

Path: Διαδρομή, διεύθυνση καταλόγου

Parent: Μητρική (π.χ., μητρική σελίδα, μητρική κατηγορία)

Permalink, permanent link: Μόνιμος σύνδεσμος

Ping: Σῆμα συνδέσεως, πίνγκ

Pingback: Εἰδοποίηση συνδέσεως (μὲ χρήση πίνγκ), αὐτόματη εἰδοποίηση συνδέσεως

Pixel: Εἰκονοψηφίδα (ἀπὸ IATE)

Plugin: Πρόσθετο πρόγραμμα, προσθήκη

Post: ἀνάρτηση, ἄρθρο, ἀναρτῶ (ρῆμα)

Privacy: ἐμπιστευτικότης, ἰδιωτικότης, ἀπόρρητον

Rating: Διαβάθμιση (ὅταν πρόκειται π.χ., γιὰ προσωπικὸ εἰκονίδιο), ἀξιολόγηση (ὅταν πρόκειται γιὰ ἄρθρα)

Reminder: Ὑπόμνηση

Root directory: Ἀρχικὸς κατάλογος

Self-hosted (site): αὐτοξενιζόμενος, εἰς ἴδιον χῶρον ξενιζόμενος, ἐγκατεστημένος σὲ ἐκτὸς WordPress διακομιστή

Session: συνδιάλεξη

Shortcode: σύντομος κωδικός

Site: ἱστότοπος

Skin: εἰκαστικὸ περίβλημα, εἰκαστικὴ μορφή* [γιὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ skin στὰ ἀγγλικά ἐδῶ]

Slideshow: προβολἠ διαφανειῶν

Slug: προσδιοριστικό (ἄρθρου, σελίδας, ἱστολογίου, κλπ.)

Streaming video: ρέον βίντεο

String: στοιχειοσειρά

Stylesheet: φύλλο μορφῆς

Τag: ἐτικέττα (ὅταν ἀναφέρεται σὲ λέξεις-κλειδιὰ ἱστολογίων), ἐντολὴ σήμανσης (ὅταν ἀναφέρεται σὲ γλῶσσα σήμανσης ὅπως η HTML)

Tagline: Ὑπότιτλος ἱστολογίου, φράση-κλειδὶ τοῦ ἱστολογίου

Tag surfer: περιήγηση ἐτικεττῶν

Template: περίγραμμα, μοντέλλο, πρότυπο, ὁδηγός, μήτρα

Theme: θέμα ἐμφάνισης

Trackback: εἰδοποίηση σύνδεσης

Topic: θέμα συζήτησης

Widget: προσθήκη περιεχομένου, προσθήκη (ἂν ἐκ τῶν συμφραζομένων συνάγεται ὅτι πρόκειται περὶ περιεχομένου καὶ ὄχι προγράμματος, βλ. add-on)

Wildcard: χαρακτῆρας ἀναπλήρωσης

ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ!

Ἀναφορές:

Ἡ πολύγλωσση βάση ὅρων τῆς ΕΕ

ΥΓ. Ὅροι σημειωμένοι μὲ ἕναν ἀστερίσκο προτάθηκαν ἀπὸ τὸν Δημήτριο (βλ. σχόλια), τὸν ὁποῖον καὶ εὐχαριστοῦμε.

7 thoughts on “ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

 1. Μια γρήγορη σημείωση.

  Default: κατ’ ὀρισμόν, ὀρισμένος, ὀρισμένη (ρύθμιση, σελίδα,…), προορισθείσα (δηλ. η ὀρισθείσα από πριν)

  moderation: ἐπιτήρηση. — Προ μερικών ἐτών, ἔνας ἀμερικάνος καθηγητής ὑπέγραφε στην ὁμάδα ὅπου ἤτο ὑπεύθυνος ὡς ἐπιμελητής (ἰγγλιζιστι moderator). ἴσως και: ἐπιστασία.

  Δεν βλέπω γιατί σας άρεσε η “οικοσελίδα”. Ἐγώ, το βρίσκω μια από τις μεγάλες βλακείες των ημερών μας. Ὀφείλεται δυστυχώς στην γλωσσική αλλοτρίωση των τελευταίων δεκαετιών στη Κύπρο. Ἕνα ἀποτέλεσμα της γλωσσικής αποδυνάμωσης εἴναι κι αυτή η κατά λέξη μετάφραση, που οδήγησε στην “οἰκοσελίδα”. Τραγικώς, ὀρισμένοἰ δεν αντιλαμβάνονται πως “οἰκοσελίδα” θα εσήμαινε σελίδα σχετική με οικολογία. Οι ἀμερικάνοι λένε home page, “σελίδα του οίκου”, ἐννοώντας πως από εκεί ξεκινάς και περιπλανιέσαι στο διαδίκτυο. Ἐμείς, μάλλον κεντρική σελίδα θα το λέγαμε, ὄπως ἐξ άλλου και το λέμε.

  Κατά περίεργο τρόπο, και μέσα στη γενική γλωσσική αλλοτρίωση, ἐν Κύπρω επεκράτησε και ἔνας νέος ὄρος: τηλεομοιότυπο, ἤ τηλεμοιότυπο, για το μηχάνημα φαξ.

  Skin: ἐμφάνιση, μοτίβο εμφάνισης

  avatar: οἰκόσημο (ὅπως παρομοίως λέγεται και ἐπί αρχοντικών οικογενειών), εἰκονίδιο, σηματάκι, προσωπικό εικονίδιο.

  banner: ἔμβλημα, σήμα, λογότυπο

  αὐτό το γκράβαταρ…, δεν ξέρω καν τι είναι, μα υποθέτω πως δν έχει σχέση με γραβάτες ἤ με τυρί γραβιέρα. Ἐπειδή έχουν οι φράγκοι πρέπει ντε και καλά να έχουμε κι εμείς;

  —-

  Με το θαυμάσιο πληκτρολόγιο στο keymangreek ἔχετε σχέση; Ἤ απλώς το προβάλλετε; Πάντως, ὅπως τους ἔγραψα και χτες, πρόκειται για ἐθνικό ἔργο.
  -.

 2. Σχετικὰ μὲ τὸ default ἡ βάση δεδομένων τῆς ΙΑΤΕ χρησιμοποιεῖ τὰ ἑξῆς: προτερόθετο, προτερότιμο, ἐξ ὁρισμοῦ, κατὰ παραδοχήν, προτεροτιμή, ἀρχικό, βασικό. Ἡ λέξη ὑποδηλώνει ὅτι π.χ., μιά ρύθμιση, μιά τιμή, μιά ἐπιλογή, κλπ. ἐκλαμβάνεται ὡς ἰσχύουσα ὅταν δὲν ἔχει σαφῶς δηλωθεῖ κάτι ἄλλο. Σημασιολογικῶς διαφέρει ἀπὸ τὸ “ἐξ ὁρισμοῦ” (by definition) καὶ ἀπὸ τὸ “ἀρχικός” (initial), “βασικός” (basic), κλπ. Οἱ λέξεις “προτερότιμος” καὶ “προτεροτιμή” μοῦ φαίνονται πιὸ σωστές, μόνο ποὺ δὲν ξέρω ἂν εἶναι εὑρύτερα γνωστές.

  Μιὰ λύση εἶναι νὰ χρησιμοποιήσει κανεὶς τὴν φράση “κατὰ παραδοχήν” μὲ προσθήκη ἐντός παρενθέσεως τῆς ἀγγλικῆς λέξης default ἢ by default), ὤστε νὰ μὴν μένει καμμία ἀμφιβολία γιὰ τὸ νόημα στὸν ἀναγνώστη. Ἄλλη λύση εἶναι μιὰ ἐλεύθερη περιφραστικὴ μετάφραση ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποδίδει σαφέστερα τὸ νόημα.

  Σχετικὰ μὲ τὴν οἰκοσελίδα, ἔχετε δίκηο. Πράγματι θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὴν μπερδέψει μὲ σελίδα οἰκολογικοῦ περιεχομένου – εἰδικὰ σήμερα ποὺ αὐτὰ ὅλα εἶναι τοῦ συρμοῦ…

  Εὐχαριστοῦμε καὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες προτάσεις. Πολὺ πολὺ χρήσιμες.

 3. Παρακαλῶ, μερικὰ καλοπροαίρετα σχόλια:

  1. Moderation εἶναι ὁ συντονισμὸς, ἐν συνεπεία moderator εἶναι ὁ συντονιστής.

  2. Δὲν παρατηρῶ κάτι ὄχι καλόγουστο μὲ τὴ χρήση τῆς λέξεως οἰκοσελίδα. Γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ οἰκολογικὸς εἰρμὸς θὰ πρέπει νὰ γραφεῖ ὡς οἰκολογικοσελίδα.

  3. Τὸ skin δὲν εἶναι μοτIβο. Μοτίβο σημαίνει ἐπαναλαμβανόμενο είκαστικό στοιχεῖο. Skin εἶναι ἡ θεματικὴ εἰκαστικὴ μορφή.

  4. Τὸ banner δὲν εἶναι ἔμβλημα ἢ σήμα ἢ λογότυπο. Banner εἶναι τὸ λάβαρο. Ὅμως web banner ὀνομάζεται τὸ γραφιστικὸ διαφημιστικὸ στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο ἐνδέχεται νὰ ἐμπεριέχει κάποιο λογότυπο.

  5. Gravatar εἶναι μία παραλλαγὴ τοῦ avatar, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ πλακάτα χρώματα μὲ τυχαία γεωμετρικὰ σχέδια.

  6. Τέλος, τὸ οίκόσημο ἀποδίδεται μὲ τὴν ἑλληνικὴ λέξη θυρεός.

  Μετὰ τιμῆς,
  Δημήτριος

  Εἰδικὸς ὀπτικῆς ἐπικοινωνίας

  • Εὐχαριστοῦμε πολὺ γιὰ τὰ πολύ ἐνδιαφέροντα σχόλια. Δεῖτε ἂν θέλετε καὶ τὰ κατωτέρω:

   Συντονιστὴς εἶναι ὁ coordinator. Ὁ moderator δὲν συντονίζει κάτι, ἁπλῶς βλέπει τὰ σχόλια καὶ διορθώνει ἢ ἀφαιρεῖ αὐτὰ ποὺ περιέχουν προσβλητικές ἐκφράσεις, ὕβρεις, κλπ., ὥστε ἡ συζήτηση νὰ μὴν παρεκτρέπεται. Περισσότερο πλησιάζει πρὸς τὸν ρόλο τοῦ ἐλεγκτῆ παρὰ πρὸς αὐτὸν τοῦ συντονιστή. Μετέφρασα τὸ moderation ὠς ἄμβλυνση ἢ ἔλεγχο ἀκροτήτων (κάποιοι τὸ λένε μετριασμό, ἀλλὰ αὐτὸ μοῦ φαίνεται ἀνεπιτυχές). Πῶς θὰ σᾶς φαινόταν ὁ moderator νὰ μεταφραζόταν ὡς ἐλεγκτὴς ἀπρεπειῶν, ἀκροτήτων ἢ ἄλλης τινὸς παρεμφεροῦς λέξεως;

   Μοῦ ἀρέσει πολὺ ἡ θεματικὴ εἰκαστικὴ μορφὴ γιὰ τὸ skin. Νομίζετε ὅτι θὰ γινόταν κατανοητὸ στὸν χρήστη; Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀρχίσει νὰ τὸ χρησιμοποιεῖ μὲ τὴν ἀγγλικὴ λέξη σὲ παρένθεση, μέχρι νὰ υἱοθετηθεῖ ἡ ἑλληνικὴ διατύπωση.

   Νὰ ποῦμε τὸ banner, διαφημιστικὸ στοιχεῖο ἢ διαφημιστικὴ εἰκόνα; Θὰ ἔκλινα πρὸς τὸ πρῶτο, ἀφοῦ τὸ banner μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ περισσότερες τῆς μιᾶς εἰκόνες.
   Εὐχαριστοῦμε καὶ πάλι.

   • Τὰ σχόλιά σας ἔχουν ἐνδιαφέρον καὶ μὲ βρίσκουν σύμφωνο.

    Ὡστόσο γνωρίζω ὅτι οἱ εὐθύνες ἑνὸς moderator στὰ fora συζητήσεων δὲν περιορίζονται μόνο ὡς πρὸς τὸν ἔλεγχο τῆς λεκτικῆς γραπτῆς ἐπικοινωνίας τῶν χρηστῶν, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὴν τεχνικὴ ἀρτιότητα τους. Δηλαδὴ ἐπιμελοῦνται καὶ τὴν ὀρθὴ χρήση tags ὥστε τὸ ἐμπεριεχόμενο ὁπτικοακουστικὸ ὑλικὸ νὰ παρουσιάζεται ὡς πρέπει. Ὁ ὅρος “ἐλεγκτὴς” θεωρῶ ὅτι δὲν εἶναι ἀρκετός, διότι ἀφήνει στὸ περιθώριο κάποιες ὑποχρεώσεις τοῦ φέροντος τὴν ἰδιότητα αὐτή.

    Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ developers ἀλλὰ καὶ οἱ τελικοὶ χρήστες, ἐκφράζονται μὲ μεταφορικὲς λέξεις οἱ ὁποίες παραλληλίζουν τὶς ἔννοιες τῶν ἀφηρημένων καὶ συγκεκριμένων ἀντικειμένων. Ὀνομάζουν π.χ. τὸ διαδίκτυο web (ἱστὸ) διότι ἔτσι κατανοοῦν καλύτερα τὴ χωροθεσία καὶ λειτουργία τῶν συστημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ αὐτό. Ἄλλες παιχνιδίζουσες λέξεις καὶ φράσεις εἶναι οἱ ἑξῆς: mouse (τὸ ποντίκι), ἐγκατάσταση vanilla (δηλαδὴ καθαρὴ ἐγκατάσταση μίας πλατφόρμας δίχως τὴν προσθήκη addons ἢ plugins), bottleneck (δηλαδὴ ἡ καθυστέρηση ἡ ὁποία παρατηρεῖται ὅταν ἡ κάρτα γραφικῶν φρενάρει τὶς ἀποδόσεις μίας ἰσχυρῆς cpu, ὁπότε παρομοιάζουν τὸ γράφημα μὲ αὐτὸ ἑνὸς λαιμοῦ μπουκαλιοῦ), bot (αὐτοματοποιημένη μικροεφαρρμογὴ ἡ ὁποία ἀποστέλλεται ἀπὸ κάποιον server ὥστε νὰ ἐλέγξει τὰ δεδομένα ἑνὸς ἀπομακρυσμένου ὑπολογιστή) κ.ἄ. Ὁ παραπάνω ὀρισμὸς τοῦ skin εἶναι ἀληθὴς καὶ συνοπτικός, ἰσχύει ὅμως καὶ ὁ ἑξῆς ὀρισμός μου: “Εἰκαστικὸ σύνολο ἀποτελούμενο ἀπὸ γραφιστικὰ στοιχεῖα τὰ ὁποία συνθέτουν τὴ θεματικὴ μορφὴ ἑνὸς ἰστοχώρου ἢ μιᾶς ἐφαρμογῆς γιὰ λόγους εὐχρηστίας καὶ καλαισθησίας”.

    Ὄντως, ὁ ὀρισμὸς “διαφημιστικὸ στοιχεῖο” θεωρῶ ὅτι ἀνταποκρίνεται σωστότερα.

    Μετὰ τιμῆς,
    Δημήτριος

 4. Νὰ ἐξηγήσουμε καὶ τὸ ταλαίπωρο τὸ avatar: Προσωποποιημένο εἰκονίδιο τὸ ὁποίο χρησιμοποιεῖται κατ’ ἐξοχὴν σὲ fora συζητήσεων.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...